O TF Banku

 

Szwedzki bank TF Bank AB prowadzi swoją działalność od 1987 roku. Obecnie Bank oferuje swoje usługi na terenie Szwecji, Finlandii, Norwegii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Polski. W  ofercie Banku znajdują się lokaty oszczędnościowe oraz kredyty dla klientów indywidualnych. Obecnie mamy ponad 100 000 klientów. Nasza siedziba znajduje się w Borås, w Szwecji, a nasi pracownicy w biurach obsługi klienta mówią po polsku, szwedzku, fińsku, estońsku, norwesku i angielsku.

TF Bank AB podlega Szwedzkiemu Nadzorowi Finansowemu, PO BOX 7821, 103 97 Sztokholm, Szwecja (www.fi.se), i jest uprawniony do prowadzenia działalności transgranicznej w Finlandii, Norwegii, Estonii. W Polsce TF Bank prowadzi działalność poprzez Oddział.

TF Bank AB znajduje się na zestawieniu notyfikacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego UKNF dotyczących prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności poprzez oddział

Zgodnie z art. 48 i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej: Ustawy) – odpowiadającym treści art. 25 Dyrektywy 2006/48/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe – instytucja kredytowa może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność bankową poprzez oddział, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 Ustawy. Tryb składania notyfikacji uregulowany jest w art. 48l Ustawy.

Działalność ta jest podejmowana w ramach wspólnotowej swobody przedsiębiorczości, przy wykorzystaniu zasady jednego paszportu europejskiego, polegającej na tym, że instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie (licencję) na prowadzenie działalności bankowej w jednym z państw członkowskich EOG nie musi uzyskiwać dodatkowych zezwoleń na prowadzenie takiej działalności w innych państwach członkowskich.

Zgodnie z zasadą nadzoru państwa macierzystego, działalność bankowa oddziałów instytucji kredytowych podlega nadzorowi ze strony właściwych władz nadzorczych państwa, w którym instytucja uzyskała zezwolenie (licencję). KNF jako nadzór goszczący jest uprawniona do sprawowania nadzoru jedynie w zakresie przestrzegania przez oddział instytucji kredytowej nadzorczych norm płynności płatniczej oraz procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy, ponadto KNF ma możliwość podjęcia określonych działań w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa polskiego przez oddział instytucji kredytowej. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych uregulowany jest w rozdziale 11a Ustawy. 

 

Więcej informacji o Grupie TF Bank

 

 

Jeśli chcesz otrzymać


szczegółowe informacje