O TF Banku

 

Szwedzki bank TF Bank AB prowadzi swoją działalność od 1987 roku. Obecnie Bank oferuje swoje usługi na terenie Szwecji, Finlandii, Norwegii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Polski. W  ofercie Banku znajdują się lokaty oszczędnościowe oraz kredyty dla klientów indywidualnych. Obecnie mamy ponad 100 000 klientów. Nasza siedziba znajduje się w Borås, w Szwecji, a nasi pracownicy w biurach obsługi klienta mówią po polsku, szwedzku, fińsku, estońsku, norwesku i angielsku.

TF Bank AB podlega Szwedzkiemu Nadzorowi Finansowemu, PO BOX 7821, 103 97 Sztokholm, Szwecja (www.fi.se), i jest uprawniony do prowadzenia działalności transgranicznej w Finlandii, Norwegii, Estonii. W Polsce TF Bank prowadzi działalność poprzez Oddział.

TF Bank AB znajduje się na zestawieniu notyfikacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego UKNF dotyczących prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności poprzez oddział

Zgodnie z art. 48 i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej: Ustawy) – odpowiadającym treści art. 25 Dyrektywy 2006/48/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe – instytucja kredytowa może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność bankową poprzez oddział, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 Ustawy. Tryb składania notyfikacji uregulowany jest w art. 48l Ustawy.

Działalność ta jest podejmowana w ramach wspólnotowej swobody przedsiębiorczości, przy wykorzystaniu zasady jednego paszportu europejskiego, polegającej na tym, że instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie (licencję) na prowadzenie działalności bankowej w jednym z państw członkowskich EOG nie musi uzyskiwać dodatkowych zezwoleń na prowadzenie takiej działalności w innych państwach członkowskich.

Zgodnie z zasadą nadzoru państwa macierzystego, działalność bankowa oddziałów instytucji kredytowych podlega nadzorowi ze strony właściwych władz nadzorczych państwa, w którym instytucja uzyskała zezwolenie (licencję). KNF jako nadzór goszczący jest uprawniona do sprawowania nadzoru jedynie w zakresie przestrzegania przez oddział instytucji kredytowej nadzorczych norm płynności płatniczej oraz procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy, ponadto KNF ma możliwość podjęcia określonych działań w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa polskiego przez oddział instytucji kredytowej. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych uregulowany jest w rozdziale 11a Ustawy. 

 

Więcej informacji o Grupie TF Bank

 

 

Uwaga: Dotyczy tylko klientów, którzy zawarli z TF Bankiem AB umowy o Kredyt Gotówkowy z dodatkową opłatą brokerską

 

Szanowni Klienci,

W związku z decyzją zobowiązującą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 4 września 2020 nr RKR-7/2020 (uprawomocnionej w dniu 13.10.2020) TF Bank AB Oddział w Polsce z siedzibą w Gdańsku informuje, że zobowiązał się do usunięcia trwających skutków nieprawidłowości mogących mieć miejsce przy zawieraniu umów o kredyt konsumencki, tj. praktyki polegającej na (1) błędnym uwzględnianiu w całkowitej kwocie kredytu opłaty za pośrednictwo, która została wskazana w dyspozycji wypłaty kredytu; (2) błędnym informowaniu o wysokości RRSO; (3) niewskazywaniu opłaty za pośrednictwo jako inny koszt kredytu.

W celu wyeliminowania skutków tej praktyki Bank zaproponuje każdemu z konsumentów, których zawarte pomiędzy 2016 r. włącznie do dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji umowy kredytu konsumenckiego i formularze informacyjne zawierają nieprawidłowo sformułowane informacje dotyczące tej kwestii i którzy regularnie spłacają lub spłacili kredyt, zwrot nadpłaconych pozaodsetkowych kosztów kredytu przypadających ponad maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu oraz alternatywnie: możliwość zawarcia w terminie 3 lat umowy o kredyt konsumencki na preferencyjnych warunkach wskazanych w piśmie Banku albo skorzystanie z przysporzenia konsumenckiego w wysokości 5% kwoty prowizji bankowej odnoszącej się do okresu kredytowania przypadającego po dniu złożenia reklamacji przez klienta (w przypadku klientów którzy regularnie spłacają kredyt) albo w wysokości 3% pobranej przez Bank prowizji bankowej (w przypadku klientów którzy spłacili kredyt wobec Banku), o ile w terminie 60 dni od otrzymania od Banku informacji złożą Bankowi reklamację obejmującą żądanie skorzystania z tego przysporzenia konsumenckiego.

Bank w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy ją i dokona przelewu należności na rachunek bankowy wskazany przez kredytobiorcę.
Szczegóły dotyczące powyższego zobowiązania i jego zakres określono w ww. Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod poniższym linkiem bezpośrednio na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

[Czytaj całą treść decyzji nr RKR-7/2020]

W przypadku dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą dostępnym pod numerem telefonu: 58 881 31 01

Z poważaniem,
Zespół TF Bank AB

INFORMACJA: PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO FORMULARZ KONTAKTOWY ZWIĄZANY Z POWYŻSZYM KOMUNIKATEM

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

 

 

Jeśli chcesz otrzymać


szczegółowe informacje