OŚWIADCZENIE TF BANKU DOTYCZĄCE OCHRONY I PRYWATNOŚCI

Grupa TF Bank z siedzibą w 501 10 Boras, Box 947, Szwecja na terenie Polski reprezentowana przez  TF  Bank AB (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Gdańsk (80-244), Al. Grunwaldzka nr 103 A (dalej zwanym TF Bank) jest administratorem danych osobowych klientów oraz osób, które ubiegają się lub ubiegały się o skorzystanie z produktów i usług TF BANKU, ale nie nawiązały jeszcze relacji biznesowej (dalej wnioskodawcy), co oznacza, że  TF  Bank określa cele oraz sposoby ich przetwarzania oraz zobowiązuje się szanować i chronić prywatność klientów i wnioskodawców.

Niniejsze oświadczenie TF Banku jest informacją o  sposobie przetwarzania danych osobowych i  zabezpieczenia uzasadnionego interesu klientów i wnioskodawców w zakresie ochrony danych osobowych oraz ich praw. Oświadczenie o ochronie prywatności stanowi uzupełnienie warunków i  zasad świadczenia usług przez TF Bank. Przetwarzanie danych osobowych w  TF Banku reguluje rozporządzenie (UE) 2016/679 o  ochronie danych (dalej RODO). TF Bank dostarcza produkty i  usługi finansowe poprzez swoje spółki stowarzyszone, spółki zależne i oddziały w Szwecji, Norwegii (BB Bank ASA), Estonii, Danii, Łotwie, Polsce, Niemczech i Finlandii. RODO ma zastosowanie do  wszystkich krajów EOG / UE i  dlatego celem TF  Banku jest, aby niniejsze oświadczenie o  ochronie prywatności obejmowało informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych we wszystkich krajach, w których działa TF Bank.

Zgodnie z Art. 4 ust. 1 RODO, poprzez dane osobowe TF Bank rozumie „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („podmiotu danych”)”. TF Bank przetwarza dane osobowe umożliwiające identyfikację takie jak numer PESEL, adres, obywatelstwo, adres e-mail, numer telefonu, kopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), kopię podpisu elektronicznego itp. TF Bank przetwarza dane osobowe dotyczące informacji finansowych oraz celu i planowanego charakteru relacji biznesowej klienta i wnioskodawcy. TF Bank przetwarza dane osobowe podane w  trakcie trwania relacji z  klientem, takie jak zmiany do umowy, płatności, transakcje, historię transakcji, itp.

TF Bank przetwarza dane osobowe:

 1. w celach marketingowych (oferowanie produktów TF Banku), w przypadku, gdy udzieliłeś/udzieliłaś (dla TF Banku) zgody na  skontaktowanie się z Tobą w celu przedstawienia oferty TF Banku
 2. gdy przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i  wykonania umowy z TF Bankiem
 3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych, takich jak sprawozdawczość finansowa i podatkowa, zapobieganie oszustwom, zapobieganie praniu pieniędzy,
 4. do celów wewnętrznych, takich jak analiza rynku i klienta, działalność i opracowanie metod rozwoju, zarządzanie ryzykiem i statystyki, aby poprawić produkty i usługi oferowane przez TF Bank oraz komunikację TF Banku z klientami.
 5. do obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego

TF Bank zbiera dane osobowe:

 • z danych przekazywanych przez Ciebie do TF Banku
 • z innych spółek z Grupy TF Bank
 • od partnerów e-commerce TF Banku
 • od dostawców usług informacyjnych, takich jak rejestry prywatne i publiczne
 • od pośredników i agentów finansowych

TF Bank posiada wypracowane i wysokiej jakości polityki i procedury dotyczące bezpieczeństwa informacji. TF Bank stosuje środki bezpieczeństwa, takie jak certyfikaty SSL, kopie zapasowe, zabezpieczenia sieci informatycznej itp.

Ponadto, TF Bank zawsze wymaga, aby osoby przetwarzające dane osobowe zobowiązały się w  formie pisemnej do zachowania poufności i  stosowania ścisłych środków bezpieczeństwa informacji. Obowiązkiem TF Banku jest to, aby  przetwarzane przez nas dane osobowe były dokładne, kompletne i aktualne. TF Bank będzie przechowywać dane osobowe klientów i  wnioskodawców przez okres niezbędny do  realizacji celów określonych w  niniejszym oświadczeniu, chyba, że dłuższe przechowywanie danych jest wymagane lub  dozwolone przez prawo.

Dane osobowe klientów i wnioskodawców są  chronione tajemnicą bankową, co oznacza, że TF  Bank nie może ich ujawniać nieuprawnionym osobom trzecim. W przypadkach dozwolonych w ramach tajemnicy bankowej, TF Bank przekazuje niektóre dane osobowe innymi odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione lub przekazane stronom trzecim upoważnionym jako podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu lub w  ramach Grupy TF Bank w wyznaczonych celach.

Dane osobowe klientów i wnioskodawców mogą być przekazywane i  ujawniane:

 • innym spółkom z Grupy TF Bank
 • współpracownikom w zakresie marketingu
 • odbiorcom płatności i dostawcom usług płatniczych
 • ubezpieczycielom
 • dostawcom usług informacyjnych
 • dostawcom systemów informacyjnych

TF Bank ujawnia również, zgodnie z prawem, dane osobowe stronom trzecim będącym niezależnymi kontrolerami, takim jak, agencje windykacyjne, pośrednicy i agenci finansowi, inne banki i organy administracji publicznej.

Klient i wnioskodawca mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Klient i wnioskodawca mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych a po spełnieniu określonych wymagań (w tym, wykonania kopii), prawo do ich sprostowania lub usunięcia. Klient i wnioskodawca mają prawo do  przenoszenia danych, które to prawo jest ściśle związane z prawem dostępu, ale różni się od niego na wiele sposobów. Prawo do przenoszenia danych pozwala na uzyskanie danych osobowych, przekazanych do TF Banku, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazywania tych danych innemu administratorowi.

Klient i wnioskodawca mają prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych bezpośrednio do TF Banku, patrz dane kontaktowe w pkt. 8. Jeśli klient lub wnioskodawca nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią otrzymaną od  TF Banku, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych właściwego do rozpoznania skargi.

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw opisanych w  pkt. 7 lub masz pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub chcesz złożyć skargę do TF Banku, możesz skontaktować się pisemnie na adres korespondencyjny:

TF Bank AB (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce,
Al. Grunwaldzka 103A,
80-244 Gdańsk

TF Bank może edytować niniejsze oświadczenie o  ochronie prywatności. Najnowsza wersja oświadczenia o ochronie prywatności powinna być zawsze dostępna na naszych stronach internetowych.